28-05-2013

Brev til Rudersdal kommune

Rudersdal Kommune                                  Vedbæk 24.04.2013            

Rådhuset, Øverødvej 2

2840 Holte

Vedr. Forslag til lokalplan 232, Vedbæk Havn.

Jf. forslaget kan der fremsættes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, som vil indgå i kommunens videre behandling.

Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug har siden Vikingerne (af Kommunalbestyrelsen) blev meddelt, at de kunne overtage hele ’Det Hvide Hus’, Strandvejen 366, og det ellers udlovede fælles Foreningshus på havnen blev opgivet, befundet sig i et rent vakuum vedrørende vore lokalefaciliteter.

Uden at gå i detaljer om vor forening, kan vi kort oplyse, at vi er Danmarks største Fritidsfisker-forening, hvilket bl.a. giver sig udtryk i særligt gode kvoter for fiskeudsætning. Vi har som også tidligere meddelt mange aktive medlemmer og mange forskellige funktioner i det daglige liv på og omkring havnen (renovation af stejlepladsen, støtte til ophold for erhvervsfiskerne samt meget, meget andet). Vi modtager til stadighed nye indmeldelser, i den sidste måned ønske herom fra 10 nye unge medlemmer.  Et særkende for vor forening er også, at vi har ca. 40 medlemmer over 70 år, både mænd og kvinder og dertil en stor medlemsandel af enlige mænd > 50 år. Mange er stadig aktive på Øresund, mens alle er glade for samvær i vore lokaler og deltagelse i vore aktiviteter i lighed med øvrige medlemmer. Flere oplysninger om VHFL kan findes på vor udmærkede hjemmeside: www.vhfl.dk.

Som bekendt har vi i over 35 år haft lokaler på 1. sal af Strandvejen 366, endvidere et mindre lokale på havnen til grejopbevaring. Disse forhold har givet gode muligheder for vor udvikling og forskellige aktiviteter. I flere referater fra kommunens behandling af de foreningsmæssige forhold på havnen, har vi glædet os over en positiv indstilling om: ”at alle havnens foreninger skal tilgodeses i forbindelse med havnens udvidelse, og at en samlet løsning bør foreligge inden kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen”.

Dette fremgår også af afsnit 4 på side 5 i Lokalplanen: ”På land ønskes faciliteterne for de forskellige klubber og foreninger omfordelt, forbedret og i mindre grad udbygget, således at de bedre imødekommer foreningernes behov”.

Disse gode hensigter kan vi helt støtte, men som nævnt mangler vi en afklaring af vores situation, idet vi for nærværende ikke kan se beskrevet nogen nye tilsvarende lokalemuligheder på havnen for os. Senest har dykkerne meddelt os, at de påregner at skulle flytte til ’Juniorhuset’ på havnen, hvorefter stueetagen i nr. 366 bliver frigjort.

I lyset af ovenstående skal vi hermed anmode kommunalbestyrelsen om positivt at overveje følgende alternativer:

  1. Det blå hus på stranden bevares.

Da der efter vort kendskab ikke er truffet endelig beslutning om nedrivning, og da huset ikke efter vor opfattelse mispryder stranden, kunne Vikingerne bevare domicil i det blå hus (mange ville blive meget glade herfor), og samtidig få stueetagen i nr. 366. Herved får de yderligere gode køkken-, toilet- og badefaciliteter samt 3 pænt store lokaler til ophold, møder m.v.

Vi har indgang fra hoveddøren, og døren til stueetagen er aflåst, hvorfor de 2 etager er fuldstændig adskilt. Dette må vel være den ideelle løsning for vikingerne.

Alternativt kunne indtænkes en løsning hvor vi overtog det blå hus.

(Men ovennævnte løsning er så absolut at foretrække).

  1. Det blå hus nedrives.

Vikingerne vil med overtagelse af stueetagen i nr. 366 få større lokaler end de nuværende, og som derfor efter vor mening vil kunne dække aktiviteterne. Langt de fleste tager jo alligevel direkte hjem efter badet. Vi har nu i over 35 år haft et problemfrit naboskab med dykkerne. Hvorfor skulle dette ikke kunne foregå med Vikingerne? Vi deler jo også en del medlemmer.

Hvis Vikingerne undtagelsesvis skulle ønske et større arrangement i hele huset kan dette naturligvis aftales med os uden problemer.

Med disse bemærkninger til lokalplanen, håber vi på en positiv dialog med kommunen, om en holdbar sikring af vor fremtidige udvikling og det på en tilfredsstillende måde for alle involverede og med fortsat gode faciliteter. Dette dermed til gavn for et betydeligt antal af vore medborgere.

Med Venlig hilsen

Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug

Annette Hansen – Formand

Søren Ejstrup Frederiksen – Næstformand & kasser

Jørgen Fredriksson – Bestyrelsesmedlem

Niels Nørding – Bestyrelsesmedlem

Jan Jacobsen - Bestyrelsesmedlem

Flemming Skou – Bestyrelsesmedlem

Eivind Lennart Lorenzen - Bestyrelsesmedlem

Seneste kommentarer

18.08 | 08:54

T/O.
Der er sket ændring i vedtægterne efter afstemning på sidste generalforsamling.
Ændringerne kan ses §6 stk.2 og stk. 6 i vedtægterne.

01.05 | 09:23

Det er rigtigt godt

01.05 | 07:34

Ser godt ud

10.06 | 09:39

Taf for udsøgt mad i udsøgt selskab på pinsedagen 2019.
Venligste hilsener
Kirsten og Eskil

Del siden